Programma Adulti – 4° Kyu – Cintura Arancione

Programma Adulti- Cintura Arancione 4_kyu Arancio

3_kyu Verde Tecniche per l’esame a Cintura Verde

KATAME WAZA
Tecniche di controllo

 • Ushiro-kesa-Gatame
 • Makura-kesa-gatame
 • Kuzure-yoko-shio-gatame
 • Tate-shio-gatame
  Ura-gatame
  Uki-gatame 
 NAGE WAZA
Tecniche di proiezione

 • Ko-soto-gari
 • Tsuri-komi-goshii
 • Tai-otoshi
 • Okuri-ashi-barai
 • Tsuri-goshi
 Note: Varianti delle tecniche fondamentali

 • Renraku-waza  (combinazioni di tecniche)
 • Kaeshi-waza  (contraccolpi)
 • Hairi-kata  (modi per arrivare alle prese a terra)
 • Nogare-kata  (modi per liberarsi dalle prese a terra)

KATAME-WAZA Tecniche di controllo

Ushiro-kesa-gatame
“controllo a fascia da dietro”

Makura-kesa-gatame 
“controllo a cuscino”
Kuzure-yoko-shiho-gatame
“variante di yoko-shiho-gatame”
Tate-shiho-gatame                                        Ura-gatame
“controllo su quattro.                                       “controllo su quattro
punti stando sopra”                                          punti da dietro”

Uki-gatame
“controllo fluttuante con il ginocchio”

 

 

 

  


NAGE-WAZA Tecniche di proiezione

Kosoto-gari
“piccola falciata esterna”
Tsuru-komi-goshi
“colpo d’anca tirando e sollevando”

Okuri-ashi-barai
spazzare entrambi i piedi mandandoli uno verso l’altro”
 
Tai-otoshi
“caduta del corpo”
 
Tsuri-goshi
“colpo d’anca pescando”
 
 

Vedi gli altri programmi
6 kyu Bianca 90x605_kyu Gialla 90x604_kyu Arancio 90x603_kyu Verde 90x602_kyu Blu 90x601 kyu Marrone 90x60 0 Cintura Nera

Loading