Programma Adulti – Cintura Nera

Programma Adulti-Cintura Nera

0 Cintura Nera  Per l’esame a Cintura Nera 1° Dan
Conoscenza Completa del Go Kyo (comprese le varianti)
Nage-no-kata + Katame-no-Kata + Kodokan-Goshin-Jutsu  

KATAME WAZA
Tecniche di controllo

 • Tutte le Tecniche di Osae-waza
 • Tutte le Tecniche di Shime-waza
 • Tutte le Tecniche di Kansetsu-waza

 

NAGE WAZA
Tecniche di proiezione

 • Utsuri-goshi
 • Uki-otoshii
 • O-soto-guruma
 • Uki-waza
 • Yoko-wakare
 • Yoko-guruma
 • Ushiro-goshi
 • Ura-nage
 • Sumi-otoshi
 • Sode-tsurikomi-goshi
 • Obi-otoshi
 • Obi-tori-gaeshi
 • Seoi-otoshi
 • Morote-gari
 • O-soto-otoshi
 • O-soto-maki-komi
 • O-soto-gaeshi
 • Kani-basamii 
 • Kuichiki-taoshi
 • Kibisu-gaeshi
 • Hane-makikomi
 • Harai-makikomi
 • Uchi-makikomi
 • Hane-goshi-gaeshi
 • Harai-goshi-gaeshi
 • Uchi-mata-makikomi
 • Uchi-mata-gaeshi
 • Uchi-mata-sukashi
 • Tsubame-gaeshi
 • Kouchi-gaeshi
 • O-uchi-gaeshi
 • Ikkomi-gaeshi
 • Daki-age
 • Tawara-gaeshi
 • Daki-wakare
 • Kawazu-gake
 • Yama-arashii
 • Obi-tori-gaeshi
 • Ko-uchi-maki-komii
 • Kodokan-Judo
 

 

 Note: Varianti delle tecniche fondamentali

 • Renraku-waza  (combinazioni di tecniche)
 • Kaeshi-waza  (contraccolpi)
 • Hairi-kata  (modi per arrivare alle prese a terra)
 • Nogare-kata  (modi per liberarsi dalle prese a terra)


KATAME-WAZA Tecniche di controllo

Tecniche di controllo

 • Conoscenza di tutte le Tecniche di Osae waza
 • Conoscenza di tutte le Tecniche di Shime waza
 • Conoscenza di tutte le Tecniche di Kansetsu waza

NAGE-WAZA Tecniche di proiezione

Utsuri-goshi
“colpo d’anca spostandosi”
Uki-otoshi
“caduta fluttuante”
Osoto-guruma
“grande ruota esterna”
Uki-waza
“tecnica fluttante”
Yoko-wakare
“caduta laterale”
 Yoko-guruma
“ruota sul fianco”
Ushiro-goshi
“colpo d’anca indietro”
Ura-nage
“proiezione indietro”
Sumi-otoshi
“proiezione nell’angolo”
Sode-tsuri-komi-goshi
“proiezione in cui si solleva con presa alla manica”
Obi-otoshi
“proiezione con presa alla cintura”
 Seoi-otoshi
“proiezione sulla schiena facendo precipitare”
Morote-gari
“falcita con entrambe le mani”
O-soto-otoshi
“grande caduta esterna”
Soto-maki-komi
“avvolgimento esterno”
O-soto-gaeshi
“grande contraccolpo esterno”
 Kani-basami
“morso dell’aragosta
 Kuichiki-taoshi
“tecnica dell’albero alzato”
Kibisu-gaeshi
“rovesciamento con presa al tallone”
 Hane-makikomi
saltare arrotolandosi all’interno”
 Harai-makikomi
“spazzare all’anca arrotolandosi
su se stessi
Uchi-makikomi
“colpire la coscia all’interno e avvolgersi su se stessi”
 Hane-goshi-gaeshi
contraccolpo su attacco di hane goshi
 Harai-goshi-gaeshi
“contraccolpo su attacco di harai goshi”
Uchi-mata-gaeshi
“contraccolpo su attacco
di uchi mata
 Uchi-mata-sukashi
“contraccolpo su attacco di uchi mata
Tsubame-gaeshi
“contraccolpo simile al volo di rondine”
 Kouchi-gaeshi
“contraccolpo su attacco di kouchi gari”
Ouchi-gaeshi
“contraccolpo su attacco di ouchi gari
 Hikkomii-gaeshi
“rovesciamento mediante trascinamento”
 Daki-age
“sollevare abbracciando”
 Tawara-gaeshi
“rovesciamento a sacco
 Daki-wakare
“rovesciamento laterale”
 Kawazu-gake
“avvolgimento all’interno”.
 Yama-arashi
“tempesta sulla montagna”.
Obi-tori-gaeshi 
“ruotare e rovesciare
con presa alla cintura”

Ko-uchi-makikomi                                      Kodokan Judo
“piccolo avvolgimento Interno”

 

Vedi gli altri programmi
6 kyu Bianca 90x605_kyu Gialla 90x604_kyu Arancio 90x603_kyu Verde 90x602_kyu Blu 90x601 kyu Marrone 90x60 0 Cintura Nera

Loading