I Kata del Judo

Nage-no-Kata

 Katame-no-Kata

 Kodokan-goshin-Jutsu

Kime-no-Kata

 Ju-no-Kata

 Koshiki-no-Kata 

 Itsuzu-no-Kata

 Sei-ryoku-zenyo
Kokumin-Taiiku-No-Kata

 


Loading