Go Kyo del 1920 e del 1997

Kodokan Judo – Classificazione Nage-waza (40 Tecniche)

VECCHIO  GO-KYO del 1920

1° KYO 2° KYO 3° KYO 4° KYO 5° KYO
1.De-ashi-barai
2.Hiza-guruma
3.Sasae-tsurikomi-ashi
4.Uki-goshi
5.O-soto-gari
6.O-goshi
7.O-uchi-gari
8.Seoi-nage
1.Ko-soto-gari
2.Ko-uchi-gari
3.Koshi-guruma
4.Tsurikomi-goshi
5.Okuri-ashi-barai
6.Tai-otoshi
7.Harai-goshi
8.Uchi-mata
1.Ko-soto-gake
2.Tsuri-goshi
3.Yoko-otoshi
4.Ashi-guruma
5.Hane-goshi
6.Harai-tsurikomi-ashi
7.Tomoe-nage
8.Kata-guruma
1.Sumi-gaeshi
2.Tani-otoshi
3.Hane-maki-komi
4.Sukui-nage
5.Utsuri-goshi
6.O-guruma
7.Soto-maki-komi
8.Uki-otoshi
1.O-soto-guruma
2.Uki-waza
3.Yoko-wakare
4.Yoko-guruma
5.Ushiro-goshi
6.Ura-nage
7.Sumi-otoshi
8.Yoko-gake

 

Kodokan Judo – Classificazione Nage-waza (68 tecniche)

NUOVO GO-KYO  “Ultimo Aggiornamento”

1° KYO
TE WAZA
(16 tecniche)
2° KYO
KOSHI WAZA
(10 tecniche)
3° KYO
ASHI WAZA
(21 tecniche)
4 °KYO
MA SUTEMI WAZA
(5 tecniche)
5 °KYO
YOKO SUTEMI WAZA
(16 tecniche)
 1. Seoi-nage
 2. Ippom-seoi-nage
 3. Seoi-otoshi
 4. Tai-otoshi
 5. Kata-guruma
 6. Sukui-nage
 7. Obi-otoshi
 8. Uki-otoshi
 9. Sumi-otoshi
10. Yama-arashi
11. Obi-tori-gaeshi
12. Morote-garii
13. Kuchiki-taoshi
14. Kibizu-gaeshi
15. Uchi-mata-sukashi
16. Ko-uchi-gaeshi
 1. Uki-goshi
 2. O-goshi
 3. Koshi-guruma
 4. Tsurikomi-goshi
 5. Harai-goshi
 6. Sode-tsurikomi-goshi
 7. Tsurii-goshi
 8. Hanei-goshi
 9. Utsuri-goshi
10. Ushiro-goshii
         
 1. Deashi-harai
 2. Hiza-guruma
 3. Sasae-tsurikomi-ashi
 4. O-soto-gari
 5. O-uchi-gari
 6. Ko-soto-gari
 7. Ko-uchi-gari
 8. Okuri-ashi-harai
 9. Uchi-mata
10. Ko.soto-gake
11. Ashi-guruma
12. Harai-tsurikomi-ashi
13. O-guruma
14. O-soto-guruma
15. O-soto-otoshi
16. Tsubame-gaeshi
17. O-soto-gaeshi
18. O-uchi-gaeshi
19. Hane-goshi-gaeshi
20. Harai-goshi-gaeshi
21. Uchi-mata-gaeshi 
1. Tomoe-nage
2. Sumi-gaeshi
3. Hikikomi-gaeshi
4. Tawara-gaeshi
5. Ura-nage      
 1. Yoko-otoshi
 2. Tani-otoshii
 3. Hane-makikomi
 4. Soto-makikomi
 5. Uchi-makikomi
 6. Uki-waza
 7. Yoko-wakare
 8. Yoko-guruma
  9. Yoko-gake
10. Daki-wakare
11. O-soto-makikomi
12. Uchi-mata-makikomi
13. Harai-makikomi
14. Ko-uchi-makikomi
15. Kani-basami*
16. Kawau-gake* 
*
(tecnica proibita nel judo sportivo) 

 

vai alla pagina NAGE WAZA e KATAME WAZA

 

Loading